Vrksasana

English Translation: Tree Pose

Sanskrit Pronunciation: vrik-SHAW-SA-nah