Viparita Virabhadrasana

English Translation: reverse warrior pose

Sanskrit Pronunciation: va-par-ee-tah veer-ah-bah-DRAHS-uh-nuh